Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor mijn Privacyverklaring
Voor vragen over annuleren of verplaatsen, kan je op deze pagina kijken.

Algemene Voorwaarden De Fotohoeve.nl
www.fotohoeve.nl
www.nielswouda.nl
www.defotohoeve.nl
www.defotohoeve.eu
www.defotohoeve.net
www.defotohoeve.com
www.fotograafrenkum.nl
www.fotograaf-aan-huis.nl
www.fotograafoosterbeek.nl
www.fotograafwageningen.nl

november 2023

Veelgestelde vragen
info@defotohoeve.nl
Van 09:00 tot 21:00:
0317 357 375

De Fotohoeve.nl
Niels Wouda
Adres: (Geen bezoek adres)

Dorrestijn-plantsoen 44
6866 EA Heelsum, Gelderland
Nederland
Ik heb geen studio & maak geen pasfoto’s

IBAN: NL23 INGB 0008 2940 76, De Fotohoeve.nl
BTW nummer: NL 001 8522 10 B 21

De Fotohoeve.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 63202549

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CDrom, DVD of USB stick.
De Fotohoeve.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Klant: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Fotohoeve.nl en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De Fotohoeve.nl heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door De Fotohoeve.nl gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal De Fotohoeve.nl naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare
vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetg een in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat De Fotohoeve.nl hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
4.4 Voorrijkosten. De voorrijkosten zijn € 0,28 cent inclusief 21% BTW
naar en van de klant, gemeten over alle gewenste locaties / opgegeven adressen, foutief dan wel correct. Het starttarief is € 27,50.

5. Factuur en betaling
5.1 De klant zal de factuur van De Fotohoeve.nl op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan De Fotohoeve.nl heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De klant verricht de aan De Fotohoeve.nl verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan De Fotohoeve.nl heeft verstrekt.
5.4 Indien De Fotohoeve.nl het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de klant in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de klant, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te
controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt
van de opgave en afrekening van de klant dan komen de
kosten van de controle volledig voor rekening van de klant.
Bovendien zal de klant als dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de klant terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering
8.1 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de klant.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien de Fotograaf en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd,
heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk dan wel via e-mail/WhatsApp aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 USB sticks uitgegeven door De Fotohoeve.nl worden altijd bezit van de Klant.

11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de klant binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de klant binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist
dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de klant gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De klant is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan
hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met
Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de klant verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de klant van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de klant aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de klant van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigentechnisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13.
Nog geen bepaling.

14. Auteursrecht

14.1 Na levering van de foto’s in zowel groot als klein formaat zonder watermerk, verkrijgt de klant het eigendomsrecht op deze foto’s. De klant heeft het recht om de geleverde foto’s te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden voor persoonlijke of zakelijke doeleinden, zonder verdere toestemming van de fotograaf.

14.2 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de originele bestanden, de zogenaamde RAW-bestanden, te bewaren zonder einddatum. Deze bewaring is bedoeld voor archiverings- en back-updoeleinden en houdt geen beperkingen in voor het gebruik van de foto’s door de klant.

14.3 De fotograaf zorgt voor een veilige opslag van de RAW-bestanden op twee fysieke locaties. De fotograaf neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, verlies of beschadiging van deze bestanden te voorkomen. De klant heeft echter geen recht op toegang tot of gebruik van de RAW-bestanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de fotograaf en de klant.

14.4 Eventuele verzoeken om aanvullende diensten met betrekking tot de RAW-bestanden, zoals aanpassingen of nabewerkingen, kunnen afzonderlijk worden besproken en kunnen leiden tot aanvullende kosten. Deze kosten zullen vooraf met de klant worden besproken en overeengekomen.

15. Licentie
15.1 Geleverde foto’s worden eigendom van de klant. Er is geen reden tot het nemen van een licentie of het zelfs maar benoemen van de Fotograaf bij gebruik van het geleverde materiaal.

16. Sublicenties
Geleverde foto’s worden eigendom van de klant. Er is geen reden tot het nemen van een licentie of het zelfs maar benoemen van de Fotograaf bij gebruik van het geleverde materiaal.

17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding
18.1 De naam van de Fotograaf mag worden gebruikt om Fotografisch werk te delen, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in publicatie te worden opgenomen.

19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden
20.1 De klant die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23.Rechts-en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact formulier:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.


KVK nummer: 63202549
BTW nummer: NL001852210B21
IBAN: NL23 INGB 0008 2940 76
T.n.v.: De Fotohoeve.nl

info@defotohoeve.nl
06 522 64 666

Ik heb geen studio
Ik maak geen pasfoto’s

Adres:
De Fotohoeve.nl
Dorrestijn-plantsoen 44
6866 EA Heelsum
Gelderland, Nederland

(Geen bezoek adres,
geen studio)


© 2011 – 2024 Alle rechten voorbehouden DeFotohoeve.nl | KvK: 63202549

De Fotohoeve.nl - Fotograaf aan huis
5.0
Gebaseerd op 103 recensies
×
js_loader